Aluhao 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

9916 四种四按键数显卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:20
8670 高度游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:18
10085 深度游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:16
5811 带表卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:15
4791 游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:13
7583 地质地形图
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:02
6484 坐标磨床
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:38
7293 场离子显微镜
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:37
5853 基本建设概算、预算
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:35
7386 基本原理
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:35
6127 基本原则
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:33
6229 基圆齿距(基节)
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:18
6551 基圆柱螺旋角
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:17
6767 基圆柱螺旋线
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:16
6532 基准面
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:15
5587 埋弧焊
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:14
6119 塑料模具钢
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:12
6315 塑料成型机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:11
4959 堵渣机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:10
4881 堆浸
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:09
4927 堆垛起重机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:09
4501 堆垛层错
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:08
5155 堆垛层序
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:01
6878 基本额定静载荷
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:00
7128 基本额定动载荷
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 08:59