Aluhao 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

11738 四种四按键数显卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:20
10621 高度游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:18
12344 深度游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:16
7784 带表卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:15
6184 游标卡尺使用说明书
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:13
11157 地质地形图
技术  •  Aluhao  •  2010-03-22 08:02
9089 坐标磨床
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:38
9174 场离子显微镜
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:37
8784 基本建设概算、预算
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:35
8255 基本原理
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:35
7170 基本原则
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:33
9732 基圆齿距(基节)
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:18
9267 基圆柱螺旋角
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:17
9660 基圆柱螺旋线
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:16
9024 基准面
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:15
8216 埋弧焊
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:14
8779 塑料模具钢
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:12
9282 塑料成型机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:11
6224 堵渣机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:10
5813 堆浸
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:09
6435 堆垛起重机
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:09
5375 堆垛层错
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:08
6174 堆垛层序
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:01
9272 基本额定静载荷
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 09:00
10451 基本额定动载荷
技术  •  Aluhao  •  2010-03-16 08:59