ldzhwu 先生
Lv.4初窥堂奥

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

45614 ISO9000标准考试试卷和答案
技术  •  ldzhwu  •  2007-10-17 17:22
46921 ISO22000与HACCP 、GMP、SSOP的关系
技术  •  ldzhwu  •  2008-10-31 08:49
48189 社会责任管理体系SA8000标准介绍
技术  •  ldzhwu  •  2008-10-20 10:04
31160 怎样编写质量手册
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-30 20:53
27447 ISO9001:2008标准--20问答
技术  •  ldzhwu  •  2008-08-14 09:47
42294 GB/T 21368—2008钢铁企业能源计量器具配备和管理要求
技术  •  ldzhwu  •  2008-07-01 16:14
30679 质量、环境、安全内审员提高班
技术  •  ldzhwu  •  2008-05-04 11:10
72430 钢铁企业计量结算数据管理工作规范
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-12 08:48
43788 ISO9001-2000质量手册模板
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-03 11:42
37115 ISO9001审核要点
技术  •  ldzhwu  •  2008-02-27 11:20
40635 GJB9001A-2001质量管理体系要求(军品)
技术  •  ldzhwu  •  2008-02-27 11:18
55269 一个感人的故事,它又骗一次骗走了我的眼泪~ [转帖]
好玩  •  ldzhwu  •  2007-10-16 14:16
44099 5HRM与劳动合同法
好玩  •  ldzhwu  •  2008-02-27 11:28
28755 7.5.1、7.5.2理解要点
技术  •  ldzhwu  •  2008-02-27 11:22
22855 QMS基础知识题
技术  •  ldzhwu  •  2008-02-27 11:15
27642 培训故事选
好玩  •  ldzhwu  •  2008-01-30 15:49
46095 3个体系的通用审核要点
技术  •  ldzhwu  •  2008-01-11 11:05
49623 19个行业审核作业指导书
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-03 11:33
37643 01全国质量管理奖--概述1
技术  •  ldzhwu  •  2007-10-12 10:00
52533 质量体系注册审核员试题
考试  •  ldzhwu  •  2007-10-13 21:51
36571 统计方法基础知识
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-13 14:15
49116 质量审核员准册新准则
技术  •  ldzhwu  •  2007-10-12 13:04
34717 统计技术--品质七大手法
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-06 16:21
52972 质量管理综合知识(中级)模拟试卷
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-03 11:45
48473 最高管理者会谈问题样本
技术  •  ldzhwu  •  2007-11-03 11:41