suzhou222 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

32823 JJG229-1998《工业铂、铜热电阻检定规程》征求意见稿的通知
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 14:01
26693 《静电放电模拟器校准规范》征求意见稿的通知
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:56
24320 《WCDMA综合测试仪校准规范》征求意见稿
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:55
27816 《蓝牙测试仪校准规范》征求意见稿
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:53
35631 《无线局域网测试仪(WLAN)校准规范》征求意见稿
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:52
30816 无线信道模拟器校准规范(征求意见稿)
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:47
24291 JJG1035-2008《通信用光谱分析仪》检定规程解读
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:36
36341 JJF 1177-2007CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 13:16
25250 JJG(电子)07009-1991 HP-3557A型网络分析仪检定规程
技术  •  suzhou222  •  2009-10-04 12:49
14946 数字多用表测量不确定度评估报告实例集
技术  •  suzhou222  •  2009-10-04 12:30
19910 JF(沪)1-2003数字多用表校准规范
技术  •  suzhou222  •  2009-10-04 12:22
30189 JJG(YD)032-1995 双音多频电话机测试器检定规程
技术  •  suzhou222  •  2009-10-04 12:13
31752 ISO 9001-2008 英中文对照正式版
技术  •  suzhou222  •  2009-10-04 11:42
22889 JJG(化工)104-1991橡胶测厚计检定规程!
技术  •  suzhou222  •  2009-09-17 20:18
30262 GB10587-2006盐雾试验箱技术条件!
技术  •  suzhou222  •  2009-09-17 20:16
21754 QB/T2638-2004带式检针机
技术  •  suzhou222  •  2009-09-17 20:14
12121 温度计量与测试——辐射温度计
技术  •  suzhou222  •  2009-09-13 00:52
26254 【金融危机下的大学生就业问题-】
工作  •  suzhou222  •  2009-09-10 22:06
18913 JJG(电子)04014-1988 晶体管特性图示仪
技术  •  suzhou222  •  2009-09-08 23:02
33122 Tektronix -TDS 200-系列数字式实时示波器说明书
技术  •  suzhou222  •  2009-07-20 21:59
22079 Agilent 54621A22A24A41A42A 示波器说明书!
技术  •  suzhou222  •  2009-07-26 18:15
20834 JJF 1032-2005 光学辐射计量名词术语及定义
技术  •  suzhou222  •  2009-09-06 14:06
38209 Tektronix -TDS1000和TDS2000系列数字存储示波器说明书.
技术  •  suzhou222  •  2009-07-19 23:36
19334 JB/T 5456-2005熔体流动速率仪 技术条件
技术  •  suzhou222  •  2009-06-29 23:52
60916 我收集的不确定度相关评定资料-73份
技术  •  suzhou222  •  2009-05-10 14:21