suzhou222 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

94047 国防计量培训教材-电磁学计量(上、下册)
技术  •  suzhou222  •  2011-03-20 11:31
49186 JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》培训教材
技术  •  suzhou222  •  2010-11-07 18:21
44310 JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》培训教材
技术  •  suzhou222  •  2010-11-07 13:27
44067 频谱分析仪校准指南
技术  •  suzhou222  •  2010-04-04 12:44
86097 史上超经典的招聘!
工作  •  suzhou222  •  2009-06-03 21:15
36652 校准示波器作业指导书
技术  •  suzhou222  •  2009-08-31 23:19
42886 JJG 1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪检定规程
技术  •  suzhou222  •  2010-01-31 21:43
54318 大学毕业十年 老同学的差距让人目瞪口呆!!!
工作  •  suzhou222  •  2010-06-30 22:38
47126 东莞专业的计量校准服务机构!
技术  •  suzhou222  •  2009-09-16 21:46
83910 转载讨论:工程师算个屁!
工作  •  suzhou222  •  2009-07-17 21:52
35857 QBT 1048-2004纸板及纸箱抗压试验机.pdf
技术  •  suzhou222  •  2010-02-20 11:55
37511 JJG 939-2009 原子荧光光度计检定规程
技术  •  suzhou222  •  2010-01-31 21:45
43790 JJG(苏)75-2008 傅立叶变换红外光谱仪
技术  •  suzhou222  •  2010-01-31 09:48
32687 JJG 694-2009 原子吸收分光光度计
技术  •  suzhou222  •  2010-01-31 09:46
34695 JJG1054-2009 钳形接地电阻仪
技术  •  suzhou222  •  2010-01-31 09:45
44438 天津大学张国雄主编的《三坐标测量机》
技术  •  suzhou222  •  2010-01-11 22:14
46234 [转帖] 技术人才离职的原因分析
工作  •  suzhou222  •  2009-05-26 10:48
38271 管理故事:兔子员工虎老板
工作  •  suzhou222  •  2009-08-05 21:55
48769 热学计量
技术  •  suzhou222  •  2009-12-06 12:27
66404 转贴:质量要提高,计量需先行
技术  •  suzhou222  •  2009-05-18 00:00
32624 新长度校正规范
技术  •  suzhou222  •  2009-05-10 13:25
24043 JB/T10865-2008 统一螺纹量规!
技术  •  suzhou222  •  2009-10-09 23:41
36071 《电液伺服万能试验机》征求意见稿
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 14:08
35274 《-50~90 ℃黑体辐射源校准规范》的征求意见稿的通知
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 14:05
42871 《常温黑体辐射计量器具检定系统》的征求意见稿的通知
技术  •  suzhou222  •  2009-10-05 14:02