zhouyinfu 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

92540 全国计量检定人员考核统一试题
技术  •  zhouyinfu  •  2010-02-04 10:35
52678 普通量具故障的排除
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-26 20:33
80130 游标类、测微类、指示式类建标技术报告
技术  •  zhouyinfu  •  2010-02-26 12:32
39247 人生如茶 空杯以对
好玩  •  zhouyinfu  •  2010-10-29 10:23
41772 螺纹万能查询工具
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 21:11
36487 不确定度计算器
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-26 20:09
36518 长度量具维修资料
技术  •  zhouyinfu  •  2010-09-18 09:31
51558 计量保证确认体系文件
技术  •  zhouyinfu  •  2010-05-14 21:00
24049 量具使用培训教材
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:57
30050 量值塑源图
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 15:12
26475 计量标准技术报告
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-07 19:29
36183 计量器具选择分析表
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-21 11:07
19610 光滑工件设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 12:27
26036 JB-T8069-1998 功能量规
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 21:04
48936 创办计量室、计量建标所需标准器及其他设备
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 14:46
29141 计量器具类别与种别符号使用规定
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:54
30781 JJF 1102-2005 周期检定确定原则
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:13
34178 百分表检定仪操作规程
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:38
30375 计量标准操作规程
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:36
41218 计量器具检定原始记录表
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:25
28030 普通螺纹基本尺寸
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 20:54
25623 光滑极限量规设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 20:50
19701 光滑工件设计手册(5)
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 13:50
19476 光滑工件设计手册(4)
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 13:02
19393 光滑工件设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 12:38