zhouyinfu 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

109500 全国计量检定人员考核统一试题
技术  •  zhouyinfu  •  2010-02-04 10:35
60902 普通量具故障的排除
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-26 20:33
93375 游标类、测微类、指示式类建标技术报告
技术  •  zhouyinfu  •  2010-02-26 12:32
44809 人生如茶 空杯以对
好玩  •  zhouyinfu  •  2010-10-29 10:23
45668 螺纹万能查询工具
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 21:11
42441 不确定度计算器
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-26 20:09
39698 长度量具维修资料
技术  •  zhouyinfu  •  2010-09-18 09:31
56971 计量保证确认体系文件
技术  •  zhouyinfu  •  2010-05-14 21:00
28473 量具使用培训教材
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:57
34347 量值塑源图
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 15:12
30651 计量标准技术报告
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-07 19:29
40423 计量器具选择分析表
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-21 11:07
23965 光滑工件设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 12:27
29959 JB-T8069-1998 功能量规
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 21:04
55825 创办计量室、计量建标所需标准器及其他设备
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 14:46
32364 计量器具类别与种别符号使用规定
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:54
36581 JJF 1102-2005 周期检定确定原则
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 13:13
37455 百分表检定仪操作规程
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:38
35685 计量标准操作规程
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:36
46374 计量器具检定原始记录表
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-13 12:25
31081 普通螺纹基本尺寸
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 20:54
29509 光滑极限量规设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 20:50
25434 光滑工件设计手册(5)
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 13:50
24661 光滑工件设计手册(4)
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 13:02
23414 光滑工件设计手册
技术  •  zhouyinfu  •  2010-01-11 12:38