renshan_lu 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

109500 Minitab做G R&R(Run Chart)分析
技术  •  renshan_lu  •  2008-05-09 23:36
59816 Minitab做直方图
技术  •  renshan_lu  •  2008-03-03 13:43
62435 Minitab做P控制图
技术  •  renshan_lu  •  2008-03-03 13:46
58937 Minitab做假设检验(单样本Z检验)
技术  •  renshan_lu  •  2008-06-13 22:30
51865 经典论述
好玩  •  renshan_lu  •  2008-06-05 21:25
46048 Minitab操作指导书(目录)
技术  •  renshan_lu  •  2008-06-13 21:38
51135 我的一天
好玩  •  renshan_lu  •  2008-03-08 21:11
89343 中国男足没救了
好玩  •  renshan_lu  •  2008-08-07 22:09
46824 色女狼”的经典语录
好玩  •  renshan_lu  •  2008-03-08 17:26
209021 你看过几部A片?
好玩  •  renshan_lu  •  2008-07-12 21:42
60307 如何正确的选择计量器具
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-29 17:03
228878 看了Minitab的用户手册,你真的会用Minitab了吗?
技术  •  renshan_lu  •  2008-03-19 21:25
46854 Minitab做区间估计[(1-a)比率]
技术  •  renshan_lu  •  2008-06-15 20:30
116121 三次元使用手册
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-25 16:39
64537 安规基础知识
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-25 16:31
48897 Minitab 做G R&R分析(Nested)
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-28 09:06
41803 自己整理的EDX-720资料
技术  •  renshan_lu  •  2008-07-26 20:59
45555 SQC常用的七种工具
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-29 08:04
61108 品质异常的处理和8D报告考试卷
技术  •  renshan_lu  •  2008-05-01 23:39
51581 小常识:数字表的位数
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-26 15:35
39514 也谈回归分析
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-27 08:09
43723 测试基础知识
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-25 16:36
54802 Minitab做G R&R(Analytic Method)一致性分析
技术  •  renshan_lu  •  2008-02-26 21:36
82565 我们的同胞
好玩  •  renshan_lu  •  2008-11-28 21:16
60909 常见电压表/电流表的用法
技术  •  renshan_lu  •  2008-06-11 21:10