Alu 先生
Lv.99游戏人生

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

14814 精益生产方式JIT (二)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
14589 精益生产与工业工程的关系
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
5685 精益生产的实施
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
18919 精益生产新动向:柔性制造
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
19224 中国企业在运用精益生产管理时存在的误区1
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
5111 精益生产 (一)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
19479 精益生产之JIT实务——看板管理
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
5135 精益生产的实施过程
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
6696 什么是CELL化生产
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
28649 再谈精益生产与六西格玛(二)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
5564 精益生产方式JIT的结构体系及主要项目
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
18323 适时适量生产实现手段之一:生产同步化
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
16469 jit与传统成本核算方法的比较研究
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
16417 精益生产理念在中国制造业的应用
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
17916 传统生产向精益生产转变示例
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
17978 精益生产管理策略及其应用(二)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
6842 日商采购流程
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
15213 对实施精益生产的思考
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
19731 中国企业的精益生产管理(三)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
14752 精益生产方式JIT与工业工程IE
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
17196 同样的产品以世界最低的成本生产
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
21289 精益生产:格兰仕的生存之道(一)
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
24068 精益生产方式JIT与大批量生产方式管理思想的比较
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
15268 精益生产方式JIT管理方法上的特点
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
12721 享受精益生产
技术  •  Alu  •  2012-06-06 22:57
 • <<
 • <
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • >
 • >>
 • 188 / 25