zhenzhen4546 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

17509 说实话这本书非常好,我重新下载了。
好玩  •  zhenzhen4546  •  2011-11-07 20:47
20099 轮胎生产管理
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-07-11 09:03
16666 车间主任指导全书.pdf
技术  •  zhenzhen4546  •  2010-01-09 11:08
14738 怎么回复不了新手帮助集中贴啊
好玩  •  zhenzhen4546  •  2009-03-10 08:03
7088 生产管理
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-04-08 12:06
14849 老板对认证公司不放心?
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-05-06 13:46
18239 学习英语的好网站
考试  •  zhenzhen4546  •  2009-05-15 12:56
19196 求助谁帮我把几句中文翻译成英文?
考试  •  zhenzhen4546  •  2009-05-15 08:59
16076 TS/16949认证证书样版
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-04-07 11:06
8172 GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-04-24 11:20
10853 (汽轮)热处理资料
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-04-14 07:49
16068 求助盐雾试验(汽轮)国际标准
好玩  •  zhenzhen4546  •  2009-04-09 14:22
10458 生产管理
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-04-08 12:08
7257 问题
好玩  •  zhenzhen4546  •  2009-03-26 16:46
9845 标准一般分为几种
技术  •  zhenzhen4546  •  2009-03-23 08:25