pianocao 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

25184 转帖-老公和老婆的情色生活
好玩  •  pianocao  •  2008-06-04 11:40
13677 杭州当选中国最幸福城市,北京上海缘何落选?
考试  •  pianocao  •  2010-01-13 15:35
19119 汽车行业英文缩写
考试  •  pianocao  •  2010-01-18 13:30
23491 北京老人坐公交,没有座位不开车。。能行么
好玩  •  pianocao  •  2008-12-10 10:39
26919 电脑开机自动启动一个软件
工作  •  pianocao  •  2010-04-14 15:55
14484 Who want to take an MBA exam?
考试  •  pianocao  •  2010-03-10 13:05
13279 Who come back to working.
考试  •  pianocao  •  2010-02-23 12:35
14655 北京的兄弟姐妹们,和X线设备相关的联系下啊
好玩  •  pianocao  •  2010-02-22 13:57
17988 ★★★通用,福特资料关于供应商资料★★★
技术  •  pianocao  •  2010-01-12 11:21
15301 Spring Festival is coming. Bless you.
考试  •  pianocao  •  2010-02-12 13:17
11125 solidworks 2006 语言设置
技术  •  pianocao  •  2010-01-25 22:11
12791 HAPPY NEW YEAR
考试  •  pianocao  •  2010-01-04 14:33
5698 Nice days.....
考试  •  pianocao  •  2010-01-06 10:45
8287 Pls give me a hand!!thanks, GM procedure
考试  •  pianocao  •  2010-01-05 10:54
16270 求IPC6010标准
技术  •  pianocao  •  2008-01-23 16:50
16772 今日寓言。。。
考试  •  pianocao  •  2008-04-15 11:33
14844 求助-美的电磁炉面板
技术  •  pianocao  •  2009-11-08 10:51
15254 免费试驾火热进行中,还有机会赢取大奖哦!!
好玩  •  pianocao  •  2009-10-22 19:14
8259 @@@@注塑问题请教@@@@
技术  •  pianocao  •  2009-08-27 11:08
7066 @@Collect JOKE@@
考试  •  pianocao  •  2009-08-27 11:11
15521 SMT培训
技术  •  pianocao  •  2008-03-06 11:32
24085 FMEA) 失效模式效应分析
技术  •  pianocao  •  2008-01-29 09:30
11809 交流:IPC 6012B
技术  •  pianocao  •  2008-01-23 16:19
11527 没有下载资料就消费金币。
好玩  •  pianocao  •  2008-01-31 14:59
21711 老农夫和服务小姐
好玩  •  pianocao  •  2008-03-12 11:08