rjllzq 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

39581 目标管理与绩效考核
工作  •  rjllzq  •  2008-03-04 12:18
18240 机械专业英语词汇
考试  •  rjllzq  •  2008-02-14 13:33
16421 生产计划与管理-物料计划
工作  •  rjllzq  •  2008-03-04 12:12
41286 品质管理《品质经理实用工具箱》大全
技术  •  rjllzq  •  2008-01-31 12:57
16440 常用金属材料及热处理
技术  •  rjllzq  •  2008-04-07 15:45
19477 会员图书馆
好玩  •  rjllzq  •  2008-01-25 08:41
23615 2008新劳动法
工作  •  rjllzq  •  2008-03-04 16:28
10600 PhotoShop教程
技术  •  rjllzq  •  2008-01-31 12:48
24958 桌面翻译软件
考试  •  rjllzq  •  2008-02-29 13:48
11726 机械论坛
技术  •  rjllzq  •  2008-03-04 12:26
16188 下载软件的网沾
工作  •  rjllzq  •  2008-04-10 12:47
18918 新主管手册
工作  •  rjllzq  •  2008-02-14 12:19
14961 经典英文爱情诗
考试  •  rjllzq  •  2008-03-05 11:58
15301 口译
考试  •  rjllzq  •  2008-02-14 16:16
16284 英语口语
考试  •  rjllzq  •  2008-03-05 11:55
12054 领导者八大勇气
工作  •  rjllzq  •  2008-03-04 09:08
12910 拉生意
好玩  •  rjllzq  •  2008-03-04 12:44
11518 意外翻车
好玩  •  rjllzq  •  2008-03-04 12:41
13954 MasterCAM实用技术教程
技术  •  rjllzq  •  2008-03-04 11:00
18095 如何建立卓越的领导才能
工作  •  rjllzq  •  2008-03-04 09:27
11261 投诉
好玩  •  rjllzq  •  2008-03-03 07:56
12013 8D报告
技术  •  rjllzq  •  2008-01-31 12:38