shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

11030 JJG 213-2003 分布(颜色)温度标准灯 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:25
9517 JJG 211-2005 亮度计
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:23
10168 JJG 210-2004 水银气压表
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:22
7847 JJG 182-2005 奇数沟千分尺
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:52
6839 JJG 177-2003 圆锥量规
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:50
10070 JJG 168-2005 立式金属罐容量检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:47
16525 JJG 165-2005 钟罩式气体流量标准装置检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:46
13630 JJG 150-2005 金属布氏硬度计检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:44
9746 JJG 130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:41
9325 JJG 113-2003 标准金属洛氏硬度块
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:34
14068 JJG 112-2003 金属洛氏硬度计
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:33
17557 JJG 73-2005 高等别线纹尺检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:28
9641 JJG 70-2004 角度块 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:27
13953 JJG 51-2003 带平衡液柱活塞式压力真空计
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:25
13837 JJG 48-2004 硅单晶电阻率标准样片
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:25
18283 JJF 1133-2005 X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:12
7479 JJG 863-2005 V棱镜折射仪
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 06:03
13618 GB-T 1182-1996形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 06:01
10433 GB-T 1031-1995表面粗糙度 参数及其数值
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:59
5474 GB-T 321-2005优先数和优先数系
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:59
11348 GB-T 197-2003普通螺纹 公差
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:58
12357 GB-T 196-2003普通螺纹 基本尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:57
12031 GB-T 193-2003普通螺纹 直径与螺距系列
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:56
11739 GB-T 131-1993机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:54
12599 GB-T6317-93 带表卡尺
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:53