shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

11597 《富爸爸财务自由之路》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:32
3197 《登顶》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:31
4771 《不成熟不要紧》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:29
4947 《24只胡萝卜的管理》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:27
6702 IEC 61000-4-10
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 21:24
20420 献给处在地震的朋友们
好玩  •  shentaifei  •  2008-05-12 22:32
8631 6sigma
技术  •  shentaifei  •  2008-03-06 23:07
11003 JJG 171-2004 液体相对密度天平 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:48
9686 JJG 2069-2005 镜向光泽度计量器具检定系统表
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 23:49
10899 JJG 2038-2004 听力计量器具
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 23:48
13494 JJG 2037-2004 空气声声压计量器具
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 23:46
12611 JJG 1131-2005 TDMA—GSM数字移动通信综合测试仪校准规
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 23:21
9258 JJG 821-20O5 总有机碳分析仪
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 19:07
13588 JJG 801-2004 化学发光法氮氧化物分析仪
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 19:07
13553 JJG 738-2005 出租汽车计价器标准装置
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:56
10519 JJG 702-2005 船舶液化计量舱容量检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:51
14229 JJG 695-2003 硫化氢气体检测仪
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:49
12246 JJG 644-2003 振动位移传感器 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:38
11691 JJG 631-2004 氨自动监测仪 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:19
9094 JJG 604-2004 铁路轮对内距尺检具 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 17:43
8806 JJG 275-2003 多刃刀具角度规
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:31
8979 JJG 246-2005 发光强度标准灯
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:29
13553 JJG 245-2005 光照度计
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:28
11288 JJG 244-2003 感应分压器检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:27
7530 JJG 220-2004 铁路轮对内距尺 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:26