shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

7141 JIS A0201-1971 建筑用室内外装饰材料术语
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:57
7340 JIS A0151-1961 门、窗符号
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:56
6697 JIS A0150-1999 建筑制图通则
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:55
6959 JIS A0101-2003 土木工程制图通则
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:52
11021 JIS A0030-1994 建筑构件性能的分类
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:51
4077 JIS A0017-1998 厨房设备[1].组合尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:49
7312 JIS A0016-1979 贮藏组合间墙内容纳机器空间的模数协调尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:26
9946 JIS A0015-1976 住宅管道系统的模数组合尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:25
12308 JIS A0012-1980 住宅卫生设备的模数组合尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:21
11285 JIS A0008-1967 建筑用铁制框架墙壁构件的标准公称尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:20
10109 JIS A0007-1967 建筑用铁制框架墙壁构件的标准公称尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:19
9387 JIS A0005-1966 建筑物开口部构件标准公称尺寸
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:18
4289 JIS A0004-1999 建筑模数的配合原则
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:03
4810 JIS A0003-1999 建筑构件的公差
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:01
4296 JIS A0002-1999 建筑模数术语
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:00
5091 JIS A0001-1999 基本模数
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 20:59
5932 《麻辣水浒》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:51
9546 《洛克菲勒的忠告》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:46
9818 《六顶思考帽》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:46
11882 《领导是什么》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:44
5076 《利润倍增》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:43
11725 《李天命的思考艺术》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:36
6058 《会议管理》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:35
7436 《管理就这么简单》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:34
6011 《顾客也疯狂》
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 14:33