shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

13334 JIS B0006-1993 技术制图 花键和锯齿形花键的画法.pdf
技术  •  shentaifei  •  2008-06-08 18:56
8042 IEC 61000-4-11
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 21:26
6011 IEC 61000-4-13
技术  •  shentaifei  •  2008-05-09 23:58
19088 JIS B0021-1998 几何产品规范(GPS) 几何公差.形状、方向、定位和偏转公差.pdf
技术  •  shentaifei  •  2008-06-08 19:00
22649 关于几何量计量中度的探讨!
技术  •  shentaifei  •  2008-03-12 20:26
7235 JJG 212-2003 色温表
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:24
14062 JJG 111-2003 玻璃体温计检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:32
30298 中国机械工业标准汇编.量具量仪卷(上下)
技术  •  shentaifei  •  2008-06-14 00:25
14853 JJG 123-2004 直流电位差计
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:38
13475 [丰田模式].TPS
技术  •  shentaifei  •  2008-03-09 22:40
5584 JJG 176-2005 声校准器
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:49
12442 JJG 100-2003 全站型电子速测仪 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:29
12127 JJG 669-2003 称重传感器 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 18:46
12257 JJG 1032-2005 光学辐射计量 名词术语及定义
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 22:56
8899 UL248-14
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 20:01
9457 JIS A0101-2003 土木工程制图通则-0
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:54
11923 JIS A0202-2000 隔热[1].词汇
技术  •  shentaifei  •  2008-05-17 21:59
12932 JJG 181-2005 石英晶体频率标准
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 07:51
9216 GB 1217—86 公法线千分尺
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:49
10860 JJG 779-2004 车速里程表标准装置
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 19:05
4201 EN_50371_2002
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 19:52
15197 ASTM 美国材料试验协会标准目录
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 20:07
26414 相关国家及行业标准下载站点收集
技术  •  shentaifei  •  2008-05-27 00:11
15164 JJG 249-2004 0.1mW~200W激光功率计 检定规程
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 16:30
20553 吃饭与加薪
工作  •  shentaifei  •  2008-06-04 20:31